ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2014

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) คุ้มครองบัญชีของท่านบนไซต์ของ Offpeak.co.th ไซต์แอพลิเคชั่น Offpeak.co.th ( “ไซต์ Offpeak.co.th” หรือ “ไซต์”) และ แอพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพา Offpeak.co.th (“แอพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพา Offpeak.co.th ” หรือ “Apps” และการใช้งานบนไซต์ของท่าน และ ผลิตภัณฑ์และการบริการทั้งหมดที่ให้บริการผ่านทางไซต์ Offpeak.co.th Offpeak.co.th ดำเนินการโดย Offpeak Thailand Co. Ltd. (“Offpeak.co.th” “เรา” หรือ “ของเรา”) และจัดหา เนื้อหาลงประกาศบนไซต์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้รวบรวมนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของ Offpeak.co.th ลงประกาศบนไซต์ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบ การเข้าชมและใช้บริการไซต์จะถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านอาจจะออกจากการใช้งานบนไซต์นี้หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

Offpeak.co.th ขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆโดยการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นระยะๆหากมีการเปลี่ยนแปลง

1. คำจำกัดความ

A. ผู้ร่วมสัญญา
“ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง ท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการของไซต์ “ผู้ใช้บริการ” หมายถึงบุคคลที่เข้าถึง ค้นหา เลื่อน ดึง หรือ ใช้งานไซต์ด้วยวิธีการใดก็ตาม “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” หมายถึง Offpeak.co.th

B. เนื้อหา
“เนื้อหา” หมายถึง ข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย เสียง วิดิโอ ข้อมูลสถานที่ตั้ง และข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบอื่นๆ หรือ การสื่อสาร “เนื้อหาของท่าน” หมายถึง เนื้อหาที่ท่านมอบให้หรือส่งให้ผ่าน หรือ ในการเชื่อมต่อกับไซต์ เช่น ผลตอบรับ คำวิจารณ์ คำชม การเชิญ เช็ค-อิน ข้อความ และข้อมูลที่ท่านแสดง หรือได้แสดงบนบัญชีข้อมูลส่วนตัวของท่าน “เนื้อหาผู้ใช้บริการ” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการมอบ หรือส่งให้ ผ่าน หรือ ในการเชื่อมต่อกับไซต์ “เนื้อหาของ Offpeak.co.th” หมายถึง เนื้อหาที่เราสร้างและให้มีอยู่บนการเชื่อมต่อกับไซต์ “เนื้อหาของบุคคลที่สาม” หมายถึง เนื้อหาที่มาจากกลุ่มต่างๆที่นอกเหนือไปจาก Offpeak.co.th หรือผู้ใช้บริการของ Offpeak.co.th ซึ่งมีอยู่ในการเชื่อมต่อกับไซต์ รวมทั้ง เนื้อหาของท่าน เนื้อหาผู้ใช้บริการ เนื้อหาของบุคคลที่สาม และเนื้อหาของ Offpeak.co.th

2. การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

เราอาจจะทำการปรับปรุงข้อกำหนดการบริการเป็นระยะๆ ข้อกำหนดการบริการฉบับล่าสุดจะประกาศที่นี่ ท่านเข้าใจและตกลงว่าการเข้าชมและใช้งานบนไซต์ถูกคุ้มครองโดยข้อกำหนดนี้ มีผลตั้งแต่ท่านเข้าชมหรือใช้งานบนไซต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางส่งอีเมลล์ หรือ ประกาศการแจ้งให้ทราบลงบนไซต์ล่วงหน้าก่อนถึงวันที่จะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ เราจะลงประกาศที่ด้านบนของหน้านี้ด้วยวถึงวันที่มีการแก้ไขล่าสุด ท่านควรจะเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดนี้เป็นระยะเนื่องจากฉบับแก้ไขจะมีผลผุกพันต่อท่าน การปรับปรุงใดๆจะมีผลหลังจากที่เราลงประกาศ ท่านเข้าใจและตกลงว่าการเข้าใช้งานบนไซต์หลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว

3. การใช้งานไซต์

A. การอนุญาตใช้งานบนไซต์
เรายินยอม อนุญาตให้ท่านใช้งานไซต์นี้ภายใต้ข้อกำหนดที่เคร่งครัดนี้ การใช้งานบนไซต์ของท่านเป็นความเสี่ยงของท่านเอง รวมถึงความเสี่ยงที่ท่านอาจจะเปิดเผยถึงเนื้อหาที่ก้าร้าว หยาบคาย ไม่ถูกต้อง น่ารังเกียจ หรือไม่เหมาะสม

B.สภาพการพร้อมใช้งานของไซต์
ไซต์อาจจะถูกปรับปรุง แก้ไข สอดแทรก ระงับชั่วคราว ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าหรือรับผิดชอบ

C. บัญชีผู้ใช้
ท่านต้องสร้างบัญชีผู้ใช้และมอบข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อใช้ในส่วนคุณลักษณะพิเศษที่นำเสนอผ่านไซต์นี้ ท่านรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความลับรหัสผ่านเข้าสู่บัญชีของท่านเอง ท่ายังรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับบัญชีของท่านอีกด้วย ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าทันทีหากมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต Offpeak.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่านที่มีสาเหตุจากบุคคลอื่นเข้าใช้งานบัญชีของท่าน ไม่ว่าจะมีการรับทราบหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ท่านอาจจะถูกให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ Offpeak.co.th หรือกลุ่มอื่นๆอันเนื่องจากบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่าน ท่านอาจจะไม่ใช้บัญชีของบุคคอื่นไม่ว่าเวลาใดก็ตาม เราสงวนสิทธิในการปิดบัญชีของท่านในเวลาใดก็ได้เพื่อเหตุผลใดๆก็ตามหรือไม่ต้องแจ้งเหตุผลก็ได้

บัญชีของท่านมีเพื่อใช้ส่วนตัว และสำหรับการใช้ที่ปลอดการค้าเท่านั้น ในการสร้างบัญชีนี้ เราขอให้ท่านมอบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวของท่านเองเพื่อสนับสนุนความน่าเชื่อถือของท่านในฐานะตัวช่วยเสริมให้แก่ไซต์นี้ ท่านไม่ควรปลอมเป็นบุคคลอื่น (ตัวอย่างเช่น ปลอมเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ เพื่อนบ้านของท่าน) สร้าง หรือใช้บัญชีสำหรับคนอื่นนอกเหนือไปจากตัวท่านเอง มอบอีเมลล์แอดเดรสที่นอกเหนือไปจากของท่านเองหรือ สร้างบัญชีหลายบัญชี หากท่านใช้นามแฝง กรุณารับทราบว่าผู้อื่นอาจจะบ่งบอกตัวท่านได้ หาก ตัวอย่างเช่น ท่านรวมข้อมูลบ่งบอกตัวเองไปในบทวิจารณ์ ใช้ข็อมูลบัญชีเดียวกันบนไซตือื่นๆ หรืออนุญาตให้ไซตือื่นๆแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านกับ Offpeak.co.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

E. การติดต่อสื่อสารจาก Offpeak.co.th และผู้ใช้งานอื่นๆ
ในการสร้างบัญชี ท่าตกลงที่จะรับการสื่อสารบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ ท่านอาจจะได้รับอีเมลล์จดหมายข่าวประจำสัปดาห์เกี่ยวกับข้อเสนอหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ท่านสามารถยกเลิกการสื่อสารที่ไม่จำเป็นนี้ได้

สำเนานโยบายส่วนตัวของ Offpeak.co.th ที่ใช้กับ การรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการดำเนินการอื่นๆของข้อมูลส่วนตัว โดย Offpeak.co.th ได้ลงประกาศในไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้รวมเข้าด้วยกันนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของ Offpeak.co.th ท่านอนุญาตให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆที่เราอาจจะได้มาเกี่ยวกับท่าน (ไม่ว่าจะผ่านทางไซต์ Offpeak.co.th อีเมลล์ โทรศัพท์ หรือทางอื่นๆ) ถูกรวบรวม เก็บ หรือดำเนินการตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

4. เนื้อหาของไซต์

A. ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของท่าน
ท่านรับผิดชอบต่อเนื้อหาของท่านแต่เพียงผู้เดียว และเมื่อลงประกาศแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้เสมอไป ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับเนื้อหาของท่านเอง รวมถึงความไว้วางใจของบุคคลอื่นๆที่มีต่อคุณภาพ ความถูกต้อง หรือ ความน่าเชื่อถือ หรือ การเปิดเผยใดๆของข้อมูลเนื้อหาจากท่านที่ทำให้สามารถบ่งบอกความเป็นตัวท่านได้ ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นเจ้าของ หรือได้รับการอนุญาตที่จำเป็น เพื่อใช้ และอนุมัติการใช้เนื้อหาของท่านที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านไม่ควรบอกเป็นนัยว่าเนื้อหาของท่านสนับสนุนหรือช่วยเหลือโดย Offpeak.co.th

ท่านแสดงความน่าเชื่อถือของตัวท่านเอง ถ้าหาก ตัวอย่างเช่น เนื้อหาของท่านมีเนื้อหาที่ผิด ตั้งใจให้เข้าใจผิด หรือ หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร คลามลับการค้า สิทธิทางศีลธรรม สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิทางสาธารณะ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สิทธิทางทรัพย์สินอื่นๆ มีสาระข้อความที่ผิดกฎหมาย รวมไปถึง คำพูดเกลียดชังที่ผิดกฎหมาย หรือ ศิลปะลามก เอาเปรียบ หรือทำร้ายผู้เยาว์ หรือละเมิดหรือสนับสนุนการต่อต้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

B. สิทธิของเราในการใช้เนื้อหาของท่าน
เราอาจจะใช้เนื้อหาของท่านวิธีที่แตกต่างหลายวิธี ตลอดจนการแสดงเนื้อหาเหล่านั้นในสาธารณะ เปลี่ยนรูปแบบ หรือรวบรวมเข้ากับงานโฆษณาและงานอื่นๆ การสร้างงานที่พัฒนามาจากเนื้อหานั้น ประชาสัมพันธฺ หรือแจกจ่าย และอนุญาตให้บุคคลอื่นทำแบบเดียวกันนี้ในทางที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อของพวกเขา (“สื่ออื่น”) ดังนั้น ท่าน ณ ที่นี้ ยินยอมโดยไม่เปลี่ยนแปลงให้เรา มีสิทธิ ใช้เนื้อหาของท่านในจุดประสงค์ใดๆ ทั่วโลก ตลอดไป ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งมอบหมายได้ ออกใบอนุญาตย่อยได้ ส่งต่อได้ กรุณารับทราบว่าท่านยังยินยอมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้งานของไซต์และสื่ออื่นๆสามารถเข้าถึงเนื้อหาของท่านในทางที่เกี่ยวกับการใช้ไซต์และสื่ออื่นๆของพวกเขา สุดท้ายนี้ ท่านยินยอมที่จะยกเว้นการร้องเรียนใดๆการยืนยันสทธิศีลธรรม หรือ อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของท่านหรือ ก่อให้เกิดการที่จะได้รับยกเว้น กับ Offpeak.co.th และผู้ใช้งานของ Offpeak.co.th โดยคำว่า “ใช้” เราหมายถึง ใช้ ทำสำเนา แสดงและกระทำการในที่สาธารณะ ผลิตซ้ำ แจกจ่าย ปรับปรุง แปล ย้าย วิเคราะห์ ทำเพื่อการค้า และ ทำเป็นธุรกิจ ของเนื้อหาของท่าน

C. สิทธิการครอบครอง
ระหว่าง ท่านและ Offpeak.co.th ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาของท่านเอง เราเป็นเจ้าของเนื้อหาของ Offpeak.co.th รวมถึงแต่ไม่มีข้อจำกัดถึง การประสานกันที่มองเห็นได้ คุณลักษณะพิเศษที่ทำงานร่วมกัน กราฟฟิค รุปแบบ การรวบรวม รวมถึงแต่ไม่ข้อจำกัดถึง การรวบรวมของ ผู้ใช้เนื้อหาของเรา และ เนื้อหาจากไซต์อื่น รหัสคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ ผลรวมของการจัดอันดับจากผู้ใช้ และส่วนประกอบและองค์ประกอบอื่นๆทั้งหมดของไซต์ รวมไปถึง เนื้อหาของท่าน เนื้อหาผู้ใช้บริการ และเนื้อหาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้เรายังครอบครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์การให้บริการ ชื่อทางการค้า และ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัยญาอื่นๆทั่วโลก (“สิทธิทาง IP”) ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาและไซต์ของ Offpeak.co.th วึ่งได้รับการปกป้องโดย ลิขสิทธิ์ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ สิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า และสิทธิและกฎหมายทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมด ดังนั้น ท่านไม่ควรจะปรับปรุง ผลิตซ้ำ แจกจ่าย สร้างเป็นธุรกิจ หรือดัดแปลง แสดงในที่สาธารณะหรือในวิธีการที่แสวงหาผลประโยชน์จากเนื้อหาของ Offpeak.co.thไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเสียจากว่า ได้รับอนุญาตจากเรา ยกเว้นตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและไม่มีข้อสงสัย เราไม่ยินยอมให้ท่านมีสิทธิในการแสดงหรือแสดงเป็นนัย และสิทธิทั้งหมดในไซต์และเนื้อหาของ Offpeak.co.th สงวนสิทธิโดยเรา

D. การโฆษณา
Offpeak.co.th และผู้ได้รับอนุญาต อาจจะมีแสดงการโฆษณาและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันหรือรวมถึงเนื้อหาของท่านในที่สาธารณะ ท่านไม่ได้รับสิทธิในการชดเชยสำหรับการโฆษณาดังกล่าว รูปแบบ วิธีการ และขอบเขตของการโฆษณาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

E. อื่นๆ
เนื้อหาผู้ใช้งาน (รวมถึงอื่นๆที่อาจถูกสร้างโดยผู้ใช้งานที่ถูกจ้าง หรือทำสัญญากับ Offpeak.co.th) ไม่จำเป็นต้องสะท้อนความเห็นของ Offpeak.co.th เราสงวนสิทธิในการย้าย คัดเลือก แก้ไข หรือ นำกลับมาใช้ เนื้อหาของผู้ใช้งานเป็นระยะๆ แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่ก็ตาม และโดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น เราอาจจะย้ายบทวิจารณ์ออกไปหากเราเห็นว่ามันฝ่าฝืนแนวทางการใช้เนื้อหา เราไม่มีภาระในการรักษา หรือ จัดหาสำเนาเนื้อหาของท่าน หรือรับประกันรักษาความลับใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาของท่าน

5. การใช้ที่ได้รับอนุญาต

ไซต์นี้ได้ออกแบบมาเพื่อเสนอบริการจองของผู้ใช้บริการให้แก่ร้านอาหารหุ้นส่วน (“ร้านอาหาร”) ซึ่งอาจจะรวมส่วนลด ท่านตกลงที่จะไม่ใช้ไซต์ในทางที่อาจจะทำลาย ลบ เพิ่มภาระ หรือ ทำให้เครื่องบริการใดๆหรือเครือข่าย (ใดๆ)ที่เชื่อมต่อกับเครื่องบริการของ Offpeak.co.th แย่ลง หรือ แทรกแซงการใช้งานของกลุ่มใดๆ และความเพลิดเพลินของไซต์ ท่านไม่ควรพยายามที่จะได้มาซึ่งการเข้าถึงส่วนใดๆของไซต์ บัญชีของบุคคลอื่น ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเครื่องบริการของ Offpeak.co.th ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยการเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย ขโมยรหัสผ่านหรือข้อมูล หรือโดยวิธีการอื่นๆ ท่านไม่ควรได้รับหรือพยายามที่จะได้รับสาระ หรือข้อมูล ผ่านทางวิธีที่ไม่ได้ตั้งใจให้มีอยู่บนไซต์ ท่านจะไม่เชื่อมโยงถึงส่วนใดๆของไซต์หากการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย จะสร้างความเสียหาย หรือไม่อย่างนั้นจะทำร้าย Offpeak.co.th และกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ Offpeak.co.th สงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการลบ หรือ สิ้นสุดการใช้งานบนไซต์ของท่าน หรือ การเชื่อมโยงใดๆที่ท่านทำบนไซต์ หรือเรียกร้องให้ท่านทำเหมือนกัน Offpeak.co.th สงวนสิทธิทั้งหมดใน ไซต์ของ Offpeak.co.th ที่ไม้ได้รับอนุญาตแก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดการบริการนี้

6. การกระทำของท่านบนไซต์ของ Offpeak.co.th

ไซต์ Offpeak.co.th เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล การกระทำใดๆบนไซต์นี้จะต้องถูกกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้นี้ เพื่อขอบเขตการกระทำ (ที่ตัดสินโดยเราแต่เพียงผู้เดียว) การจำกัด หรือ การยับยั้ง ผู้ใช้งานอื่นๆจากการใช้หรือเพลิดเพลินส่วนใดๆของไซต์ เราอาจจะจำกัดสิทธิของท่านบนไซต์ และหาวิธีการแก้ไข กรุณาอย่ามีส่วนร่วมในการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งผิดกฎบนไซต์และ เป็นการฝ่าฝืนของข้อตกลงฉบับนี้

 • มอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยตั้งใจ กระทำการโกง หรือปลอมแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับ บัญชี Offpeak.co.th ของท่านเพื่อที่จะสร้างบัญชีหลายๆบัญชีกับ Offpeak.co.th
 • พยายามที่จะเข้า หรือ เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีเพื่อสำหรับท่าน เช่น ลงชื่อเข้าใช้ในเครื่องบริการ หรือ บัญญชีที่ท่านไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้า
 • พยายามที่จะตรวจรายละเอียด หรือ ทดลองความปลอดภัย หรือ โครงแบบของไซต์ หรือฝ่าฝืนระบบความปลอดภัยหรือมาตรการการตรวจสอบ
 • เขาไปยุ่งหรือแทรกแซงด้วยการทำงานที่เหมาะสมของส่วน หน้า หรือ บริเวณใดๆของไซต์ หรือ การทำงาน หรือบริการ ใดๆที่จัดให้โดย Offpeak.co.th
 • พยายามที่จะแทรกแซงด้วยลักษณะการบริการให้แก่ผู้ใช้งานใดๆ ซึ่งรวมถึง โดยไม่มีการจำกัดวิธีการของการส่งไวรัสมายังไซต์ของเรา หรือ ความพยายามในการโหลดเกิน “การล้น” “ข่าวขยะ” “ก่อกวนทางอีเมลล์” “การชน” ต่อไซต์
 • การใช้ขอบเขต ขอบเขตของวิธีการ หรือ ขอบเขตของเทคโนโลยีเพื่อที่จะแนบเนื้อหาใดๆบนไซต์โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การใช้เนื้อหาของไซต์ใดๆโดยากรใช้ เครื่องมือ Meta tags หรือวิธีการ “ข้อความซ่อน” อื่นๆ หรือเทคโนโลยีที่ไม่มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การใช้ไซต์ หรือเนื้อหาของไซต์ใดๆเพื่อโฆษณา หรือเรียกร้อง เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า การเมือง หรือศาสนาใดๆ หรือเพื่อแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ Offpeak.co.th
 • การขายต่อ หรือซ้ำจุดประสงค์การเข้าถึงของท่านให้แก่ไซต์ หรือ การซื้อใดๆที่ทำผ่านทางไซต์
 • การใช้ไซต์หรือข้อมูลใดๆของไซต์เพื่อเรียกร้องให้ผู้ใช้งานไซต์ปลายทาง ร้านอาหาร หรือหุ้นส่วนธุรกิจอื่นๆ ของ Offpeak.co.th ให้มาเป็นผู้ใช้ หรือหุ้นส่วนของการบริการออนไลน์หรือ ออฟไลน์อื่นๆ อย่างแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีความเป็นไปได้ที่จะแข่งขันกับ Offpeak.co.th รวมทั้งไม่มีการจำกัด รวมข้อเสนอทั้งในปัจจุบันและที่ผ่านมา
 • การรวบรวมเนื้อหาจากไซต์ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงข้อเสนอปัจจุบันและที่ผ่านมา และลักษณะพิเศษของเนื้อหาดังกล่าว ให้แก่ผู้บริโภคในการกระทำใดๆที่ เบี่ยงเบนความหนาแน่นของผู้เข้าใช้บนไซต์โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การรวบรวมข้อมูลส่วนตัว รายการ ข้อมูล หรือ เนื้อหาของผู้ใช้ไซต์ปลายทางหรือร้านอาหารใดๆ
 • การใช้ข้อมูลของผู้ใช้ปลายทางหรือร้านอาหารใดๆจากไซต์ เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าต่างๆที่รวมทั้งแต่ไม่ได้จำกัดถึง การตลาด
 • การเข้าถึง การสอดส่อง หรือทำสำเนา เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆจากไซต์นี้ โดยการใช้ “หุ่นยนต์” “แมงมุม” หรือ “เครื่องมือดึงข้อมูล” หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ หรือ กระบวนการทำด้วยมืออื่นๆ เพื่อ จุดประสงค์ใดๆโดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • การฝ่าฝืนข้อกำหนดโดยการใช้หุ่นยนต์แยกส่วนบนไซต์นี้ หรือ การผ่านทางอ้อม หรือหลีกเลี่ยงมาตรการที่กำหนดเพื่อปกป้องตัวเองจากการโดนจำกัดการเข้าใช้งานไซต์
 • กระทำการใดๆที่สร้างความต้องการที่มากเกินไปบนการบริการของเรา หรือเปิดเผย หรือ อาจจะเปิดเผยการโหลดจำนวนมากอย่างไม่มีเหตุผล อย่างไม่สมส่วนบนบริการของเรา หรือ ส่วนอื่นๆ ของโครงสร้างพื้นฐานของเรา (ตามที่เราตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว)
 • การรวมเนื้อหาในขณะนั้นหรือ คุณลักษณะพิเศษของเนื้อหาที่ผ่านมา หรือ ข้อมูลอื่นๆ จากไซต์( ไม่ว่าจะเป็นการใช้การเชื่อมโยง หรือวิธรการเฉพาะอื่นๆ หรือ การบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่กระทำผ่านทางไซต์นี้) ด้วยสาระจากไซต์อื่น หรือ ไซต์ที่รองลงไปโดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • การเชื่อมโยงแบบลึกถึงส่วนใดๆของไซต์นี้ (รวมทั้ง ไม่มีข้อจำกัด เส้นทางการซื้อสำหรับใบสำคัญจ่ายใดๆ)โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • กระทำการผิดกฎหมาย หรือมีจุดประสงค์ร้ายต่อความน่าสนใจของธุรกิจ หรือ ชื่อเสียงของ Offpeak.co.th ร้านอาหารหรือบริการของเรา
 • การเชื่อมโยงหลายมิติกับไซต์จากเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่มีการอนุญาตจากเราทั้งเบื้องต้นและต่อเนื่อง

7. นโยบายการจองและการยกเลิก

การจอง Offpeak.co.th ให้บริการรายการจองให้แก่ลูกค้า แต่ไม่รับประกันการจองหรือส่วนลดที่จัดให้โดยร้านอาหาร Offpeak.co.th ไม่รับผิดชอบต่อการบริการ สิทธิเข้ารับเลือก หรือการยกเลิกของร้านอาหาร หรือการจองของร้านอาหารนั้นๆ Offpeak.co.th อาจจะยกเลิกการใช้งานบนไซต์ของท่าน หรือ ไม่อนุญาตให้ท่านทำการจองในครั้งต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เพียงผู้เดียว การกระทำดังกล่าวรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดถึง การเปลี่ยนเวลา หรือวันที่ของการจองมากกว่าห้าครั้ง การติดต่อหุ้นส่วนร้านอาหารของเราโดยตรง หรือ พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเวลา วันที่ หรือ ปัจจัยของการจอง การมาถึงที่ร้านอาหารในเวลาที่ หรือกับขนาดของกลุ่มที่มากกว่าที่ระบุไว้ในการยืนยันจองของท่าน และเรียกร้องขอส่วนลด ล้มเหลวในการยกเลิกการจองซึ่งท่านไม่ได้วางแผนที่จะมา (“ไม่มาตามที่จองไว้”) ทำการโกงในลักษณะใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับข้อผูกพันที่ท่านต้องชำระให้แก่ร้านอาหารเต็มจำนวนสำหรับการให้บริการ

การยกเลิก อนุญาตให้ยกเลิกได้อย่างช้า สิบนาทีก่อนถึงเวลาที่ท่านจองไว้

8. ข้อเรียกร้องและการละเมิดลิขสิทธ์

Offpeak.co.th ให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ว่า เนื้อหาในแต่ละไซต์ หรือ สาระใดๆที่ประกาศลงบนไซต์ละเมิดลิขสิทธ์ในงานที่ท่านครอบครอง กรุณาติดต่อเราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ลายเซ็นจริงหรืออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้กระทำในนามของเจ้าของ ของลิขสิทธ์ที่มีการละเมิด
 • หมายเลขประจำตัวของงานลิขสิทธ์ที่ถูกละเมิด
 • ข้อมูลประจำตัวอย่างมีเหตุผลอย่างพอเพียงที่อนุญาตให้การตัดสินใจเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสาระนั้นที่มีการละเมิดลิขสิทธ์โดย Offpeak.co.th
 • ข้อมูลที่มีเหตุผลเพียงพอที่อนุญาตให้ Offpeak.co.th ติดต่อท่าน
 • รายการที่คุณเชื่อด้วยความสัตย์จริงว่าการใช้ของสาระนั้นอยู่ที่มีการร้องเรียนไม่มีการอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธ์ นายหน้า หรือ กฎหมาย
 • รายการที่ข้อมูลในการแจ้งเตือนมีความถูกต้อง และภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ ว่าท่านได้รับอนุญาตให้กระทำในฐานะของเจ้าของ ของสิทธินั้นซึ่งมีการละเมิดสิทธิ
 • ท่านรับทราบว่าหากท่านล้มเหลวในการยอมทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดในส่วนนี้ การแจ้งรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (DMCA) ของท่านอาจจะไม่ถูกต้อง สำหรับคำถามใดๆเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ หรือ ส่งข้อร้องเรียน กรุณาติดต่อ Offpeak.co.th โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

9. การเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ หรือ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาอื่นๆ

ไซต์อาจประกอบไปด้วยโฆษณา และ/หรือการเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นๆ (ไซต์บุคคลที่สาม) การเชื่อมโยงนี้จัดให้แต่เพียงเพื่อนความสะดวกของผู้ใช้ Offpeak.co.th ไม่ได้รับรอง อนุมัติ หรือตรวจสอบความถูกต้อง หรือ ผู้ถือครองข้อมูลที่มีอยู่ในโฆษณา หรือ เนื้อหาบนไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ ผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือ การบริการที่โฆษณาอยู่บนไซต์ของบุคคลที่สาม หากท่านตัดสินใจที่จะออกจากไซต์นี้เพื่อเข้าชมไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ ติดตั้งแอพลิเคชั่นใดๆ ซอฟแวร์ หรือ ดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์หรือเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาใดๆเหล่านั้น ถือว่าท่านทำบนความเสี่ยงของท่านเอง หากท่านเข้าถึงไซต์ของบุคคลที่สาม ผ่านทางการเชื่อมโยงบนไซต์ Offpeak.co.th ท่านไม่ได้รับการคุ้มครองโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อีกต่อไป และท่านอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการบริการและข้อกำหนดอื่นๆของไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ท่านควรตรวจสอบนโยบายและเงื่อนไขที่บังคับใช้ รวมถึงความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของไซต์ต่างๆดังกล่าวนั้นซึ่งท่านเข้าชมจากไซต์ของ Offpeak.co.th หรือที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มการสมัครใดๆที่ท่านใช้ หรือติดตั้งจากไซต์ของบุคคลที่สามนั้น คำถามใดๆเกี่ยวกับไซต์ของบุคคลที่สามนี้ควรถามโดยตรงกับไซต์ของบุคคลที่สาม Offpeak.co.th ไม่มีภาระรับผิดชอบต่อการกระทำใดที่เกี่ยวข้อกับไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ Offpeak.co.th ไม่ได้แสดงการมีความสัมพันธ์กับไซต์ของบุคคลที่สาม

10. การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

กรุณาอ่านตรงส่วนนี้อย่างรอบคอบเนื่องจากมันจำกัดความรับผิดชอบของ Offpeak.co.th ที่มีต่อท่าน ในแต่ละหัวข้อย่อยด้านล่างนี้ใช้กับขอบเขตที่อนุญาตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ไม่มีอะไรในที่นี้ที่จะต้องใจจำกัดสิทธิใดๆที่อาจมีซึ่งอาจจะไม่ถูกจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือส่วนนี้ กรุณาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าชมไซต์ การเข้าชมและใช้งานไซต์ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับข้อกำหนดนี้แล้ว รวมไปถึง ท่านหยุดสาระสำคัญทางกฎหมายโดยการตกลงกับข้อกำหนดนี้

ไซต์นี้ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้แก่ท่าน “ที่มี” “กับข้อผิดพลาดทั้งหมด” “ที่มีอยู่” กับการแสดงความเข้าใจว่า Offpeak.co.th อาจจะไม่สอดส่อง ควบคุม หรือ ตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ ดังนั้น การใช้ไซต์ของท่านอยู่ที่ความเสี่ยงของท่านเองเพียงผู้เดียว Offpeak.co.th ไม่มีการเรียกร้องหรือให้สัญญา เกี่ยวกับคุณภาพ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของไซต์ และความปลอดภัยมั่นคงหรือ เนื้อหาของไซต์ เพราะฉะนั้น Offpeak.co.th ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายของท่านที่อาจเกิดจาก ตัวอย่างเช่นการไม่สามารดำเนินงานได้ การไม่สามารถมีอยู่ได้ หรือความไม่มั่นคงต่อความปลอดภัยของไซต์ หรือ จากความเชื่อถือของท่านที่มีต่อ คุณภาพ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือต่อรายการธุรกิจ การจัดอันดับ บทวิจารณ์ ตัววัด หรือบทวิจารณ์หลังจากค้นพบ ใช้ หรือทำให้มีอยู่บนไซต์

Offpeak.co.th เป็นผู้ให้การบริการและจัดการธุรกรรมสำหรับ ผู้ค้าบุคคลที่สาม (“ผู้ค้า”) Offpeak.co.th ไม่ใช่นายหน้าสำหรับผู้ค้าใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อการบริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ค้าจัดให้บริการ Offpeak.co.th ไม่ทำการเรียกร้อง หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามใดๆ เช่น ผู้ค้า ธุรกิจ หรือ ผู้โฆษณาที่แจ้งไว้บนไซต์ หรือ ไซต์ของผู้ใช้ ดังนั้น Offpeak.co.th ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำ หรือ การละเลย รวมไปถึง ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้อื่น หรือธุรกิจ ใช้เนื้อหา ความเป็นตัวตน หรือข้อมูลส่วนตัวของท่านในทางที่ผิด หรือหากท่านมีประสบการณ์การด้านลบกับหนึ่งในผู้ค้า ธุรกิจ หรือผู้โฆษณาที่ระบุไว้ในไซต์ การซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของท่านที่เสนอโดยบุคคลที่สามผ่านทางไซต์นี้อยู่บนความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว

Offpeak.co.th แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งอย่างชัดเจน หรือ เป็นนัย รวมไปถึงการรับประกันของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอโดยกลุ่มธุรกิจที่ระบุไว้บนไซต์และการประกันของผู้ค้าที่บอกเป็นนัยซึ่งเหมาะสมสำหรับประสงค์บางประการและไม่มีการละเมิดสิทธิ ไม่มีข้อมูลทั้งปากเปล่าและเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำแนะนำให้แก่ท่านโดยตัวแทนของ Offpeak.co.th ที่ถือว่าเป็นการรับประกัน

เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของท่านในการแก้ไขในกรณีที่มีความไม่พึงพอใจกับไซต์ เกี่ยวข้องกับการบริการหรือ ความคับข้องใจอื่นๆ ควรเป็นการตัดสินใจของท่านเองว่าจะยกเลิกการเข้าถึงหรือการใช้งานของไซต์นี้

Offpeak.co.th ให้การรับผิดสูงสุดที่มีให้แก่ท่าน ถึงการสูญเสียหรือเสียหายที่ท่านประสบความยากลำบากในการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ หรือ เงื่อนไขนี้ มีการจำกัดดังนี้ (i) จำนวนที่จ่ายให้แล้ว หากใดๆ โดยท่านแจ้งถึงการกระทำนั้นในการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ให้แก่ Offpeak.co.th .ล่วงหน้า 12 เดือน หรือ (ii) RM50

Offpeak.co.th ไม่ยอมรับความน่าเชื่อถือสำหรับ (i) ทางอ้อม พิเศษ โดยมิได้ตั้งใจ เป็นการลงโทษ ใช้เป็นคำเตือน ความไว้วางใจ หรือความเสียหายที่ตามมา (ii) การสูญเสียกำไร (iii) การขัดจังหวะทางธุรกิจ (iiii) การเสื่อมเสียชื่อเสียง (v) การสูญเสียข้อมูลหรือข่าวสาร

Offpeak.co.th มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไจให้ถูกต้อง เพิ่ม หยุด หรือ ถอนลักษณะ หรือคุณลักษณะพิเศษของไซต์ ไม่ว่าในเวลาใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง ชั่วโมงของการมีอยู่ อุปกรณ์ที่ต้องการใช้เพื่อเข้าถึง หรือความสามารถในการมีอยู่ของไซต์ (หรือส่วนอื่นๆนอกจากนี้) บนอุปกรณ์พิเศษบางอย่างใดๆ หรือ บริการการสื่อสาร Offpeak.co.th ไม่มีพันธพผุกพันในการแจ้งล่วงหน้าให้แกท่านถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ Offpeak.co.th ไม่อยู่ภายใต้พันธะผูกพันที่จะจัดหาการสนับสนุน การแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุง การยกระดับ แก้ไขบั๊ก และ/หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นของไซต์

11. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ Offpeak.co.th จากความน่าเชื่อถือ การเรียกร้อง ความเสียหาย การสุญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าทนายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนไซต์ของท่าน Offpeak.co.th สงวนสิทธิ์ ในค่าใช้จ่ายของตน ที่จะถือว่าการปกป้องและควบคุมของเหตุการณ์ใดๆให้อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าสินไหมโดยท่าน ซึ่งท่านจะดำเนินการกับ Offpeak.co.th ในการถือสิทธิการปกป้องใดๆที่มีอยู่

12. กฎหมายและอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้จัดทำขึ้นในกรณีที่ และคัดค้าน หรือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการไม่ตั้งใจต่อการใช้งานบนไซต์ โดยให้คุ้มครองและตีความตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย ทั้งผู้ใช้และบริษัทยอมรับอำนาจของศาลมาเลเซีย

13. การสิ้นสุด

ท่านอาจจะยกเลิกเงื่อนไขนี้ในเวลาใดก็ได้ โดยการปิดบัญชีของท่านโดยการหยุดเข้าใช้งานบนไซต์และแจ้งล่วงหน้าถึงการยกเลิกให้แก่ทาง Offpeak.co.th กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเราจะทำอย่างไรกับบัญชีของท่านหากมีการยกเลิก

เราอาจจะปิดบัญชีของท่าน ระงับการใช้งานของท่านในบางไซต์ และ/หรือ ห้ามท่านด้วยประการทั้งปวงจากการใช้งานบนไซต์สำหรับเหตุผลใดก็ตามและ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือความรับผิดชอบประเภทใดๆ การกระทำดังกล่าวอาจห้ามท่านจากการเข้าถึงบัญชีของท่าน ไซต์ เนื้อหาของท่าน เนื้อหาของไซต์ หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ในกรณีที่มีการยกเลิกข้อกำหนดนี้ ไม่ว่าจะโดยท่านหรือ เรา ข้อ 1 -13 จะยังคงมีผลอย่างเต็มที่ รวมถึงสิทธิในการใช้เนื้อหาของท่านที่ระบุไว้ในข้อ 4

14. ข้อกำหนดทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข หรือ หยุดการดำเนินการของไซต์แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าเหตุผลใด และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิดชอบ เราอาจแจ้งล่วงหน้า รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางอีเมลล์ หรือ จดหมาย หรือการติดต่อสื่อสารอื่นผ่านทางไซต์ ยกเว้นเสียจากว่าที่ระบุไว้ในข้อ 10 ไม่มีอะไรในที่นี้ถูกตั้งใจหรือถือว่า เพื่อพูดคุยถึงสิทธิและการแก้ไขนอกเหนือไปจากบุคคลที่สามใดๆ

ข้อกำหนดประกอบไปด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่าน และ เรา ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งานของไซต์ และแทนที่ข้อตกลงอื่นที่มีก่อนหน้านี้ระหว่าง ท่าน และ เราถึงเรื่องดังกล่าว คู่สัญญารับรู้ว่าไม่ได้มีการแสดงออกถึงความไว้วางใจ และไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้อย่างชัดเจน การล้มเหลวใดๆต่อการการปฏิบัติหรือบังคับสิทธิหรือ การจัดหาของข้อกำหนดนี้ของ Offpeak.co.th ไม่มีการยกเว้นให้แก่สิทธิหรือการจัดหาดังกล่าว

การล้มเหลวของฝ่ายใดๆในการปฏิบัติตามสิทธินี้ จะถือว่ามิให้มีการยกเว้นใดๆเพิ่มเติมตามข้อตกลงนี้ หากการจัดหาใดๆในข้อกำหนดนี้ถูกค้นพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าการจัดหานั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อสะท้อนถึงความตั้งใจของผู้ร่วมสัญญา หรือกำจัดออกไปจากขอบเขตที่กำหนดเพื่อที่ข้อกำหนดจะยังบังคับใช้อยู่ ข้อกำหนด และสิทธิใดๆ หรือ พันธะผูกพันหลังจากนี้ท่านไม่สามารถมอบหมาย ส่งต่อ หรือเซ็นสัญญาย่อยได้ ยกเว้นจากการอนญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจาก Offpeak.co.th แต่อาจจะถูกมอบหมาย หรือส่งต่อโดยเรา โดยไม่ต้องมีการควบคุม การพยายามมอบหมายใดๆถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้และจะต้องเป็นโมฆะ